با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می شود:

تور فناوری نمایشگاه توانمندی های فناوری نانو ایران

همراه با سمینار و نشست تخصصی آشنایی با توانمندی های نانو ایران

مخاطبان: شرکت ها، سازمان ها و صنایع

محل برگزاری: ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهلت ثبت نام گروهی: تا پایان اسفندماه 1397

مدت بازدید:3 ساعت(2 ساعت سمینار+1ساعت بازدید)

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 09190399061